5. kwietnia 2005

Jan Paweł II

Wiadomość o Jego śmierci zastała mnie w swoim mieszkaniu. Byłem sam, ale
dzięki mediom nie czułem się samotny. Widziałem, jak miliony zasmuconych
ludzi na świecie modlą się za Ojca Świętego i modliłem się wraz z nimi. Nie
wiem, jak będzie wyglądało nasze życie bez Niego, jak będzie wyglądała
Polska - musimy się tego nauczyć. Na szczęście Ojciec Święty zostawił po
sobie ogromną spuściznę. Pokazał nam jak mamy żyć, pokazał też, jaki sens
może mieć cierpienie. Musimy iść wytyczonym przez niego szlakiem.

Uczestniczyłem w pięciu pielgrzymkach Ojca Świętego do Polski, potem jako
premier kilkakrotnie spotykałem się z nim osobiście. Papież nigdy nie
zapomniał, że jest Polakiem, zawsze interesował się sprawami Polski, martwił
się także materialną sytuacją wielu ludzi. Będzie Nam Go brakowało.


20. marca 2005

Rodzinny bilet do Europy

Prof. Jerzy Buzek spotkał się w Hotelu Piramida w Tychach z laureatami konkursu "Rodzinny bilet do Europy", organizowanego przez Gazetę Wyborczą i TVP3. Zwycięskie rodziny na zaproszenie Jerzego Buzka pojadą w maju na wycieczkę do Strasburga, gdzie m.in. zwiedzą budynek Parlamentu Europejskiego oraz zapoznają się z działalnością Eurodeputowanych.


15. marca 2005

Projekty opinii dot. funduszy europejskich

15 marca 2005 roku, podczas obrad Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Pan Premier przedstawił swoje projekty opinii w sprawie projektu rozporządzenia Rady ustanawiającego ogólne zasady dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Socjalnego i Funduszu Spójności oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


9. marca 2005

Wspieranie badań naukowych w Unii

Na sesji plenarnej w Strasburgu prof. Jerzy Buzek zabrał głos w debacie nad sprawozdaniem Pia Elda Locatelli "Kierunki polityki wspierania badań naukowych w Unii", który dotyczył założeń 7. Programu Ramowego. Prof. Buzek podkreślił, że badania naukowe i ich wykorzystanie w praktyce są podstawą atrakcyjności i konkurencyjności każdego kraju. Są więc one nieodłącznym i trwałym elementem Strategii Lizbońskiej. Prof. Buzek zwrócił uwagę, że nowe kraje członkowskie EU posiadają duży i jeszcze niewykorzystany potencjał badawczy. Integracja ośrodków badawczych z tych krajów jest ważnym celem, który może zostać osiągnięty poprzez promowanie małych ośrodków naukowych pochodzących z Europy Środkowo-Wschodniej, podejmowanie wspólnych projektów międzynarodowych, uproszczenie procedur i przejrzyste reguły finansowania inwestycji w strukturę badawczą dla nowych członków.


1. marca 2005

Odnawialne źródła energii

We wtorek, 1 marca, prof. Jerzy Buzek wygłosił wykład podczas seminarium na temat roli odnawialnych źródeł energii w 7 Programie Ramowym Badań i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej. W swoim wystąpieniu Pan Premier podkreślił znaczenie odnawialnych źródeł energii dla przyszłości Europy, ale równocześnie przypomniał o korzyściach jakie przyniosłoby oparcie rozwoju technologii w obszarze sektora energetycznego na wspólnym wykorzystaniu źródeł odnawialnych i kopalnych. Ponadto, 7 Program Ramowy powinien wzmocnić i usprawnić proces transferu technologii do gospodarki, uprościć procedury oraz zadbać o należyty rozwój edukacji na szczeblu europejskim.


27. lutego 2005

Rodzinny bilet do Europy

Prof. Jerzy Buzek objął patronatem współorganizowany wraz z TVP Katowice oraz Gazetą Wyborczą konkurs pt.: "Rodzinny bilet do Europy".
W ramach konkursu co najmniej 3-pokoleniowe rodziny będą miały za zadanie zaprezentować na łamach gazety co ze swoich rodzinnych tradycji, umiejętności itp. mogą zaoferować Europie. Następnie Jury wybierze najciekawsze propozycje rodzin, które jako godni reprezentanci Województwa Śląskiego wybiorą się w podróż do Strasburga.