Struktura PE

Eurodeputowani

W Parlamencie Europejskim zasiada 754 posłów, jednak docelowo - zgodnie z postanowieniami Traktatu o Unii Europejskiej - ich liczba nie może przekroczyć 750 (nie licząc przewodniczącego). Ilość posłów przypadająca na dany kraj jest proporcjonalna do ludności państw członkowskich z niewielką nadreprezentacją tych o mniejszej liczbie mieszkańców. Liczba ta nie może być przy tym mniejsza niż 6, a większa niż 96. Obecnie w PE zasiada 51 deputowanych z Polski.

Wszyscy obywatele Unii, którzy ukończyli 18 lat, mają czynne prawo wyborcze. Każdy głosuje w kraju swojego stałego zameldowania, według ordynacji wyborczej danego państwa i na kandydatów z danego kraju - niezależnie od posiadanego obywatelstwa. Eurodeputowani w Parlamencie zorganizowani są we frakcje (grupy) polityczne lub pozostają niezależni (obecnie 29 posłów jest niezrzeszonych). Mandat do PE ma charakter mandatu wolnego, co oznacza, iż posłowie nie są związani instrukcjami państw, których są obywatelami.

Frakcje polityczne

Eurodeputowani zasiadają w PE według przynależności politycznej, a nie narodowej. Obecnie funkcjonuje 7 frakcji politycznych, a liczba ich członków przedstawia się następująco (stan na 16.05.2013):

 • Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - 269 posłów, w tym 29 Polaków; przewodniczący Joseph Daul;
 • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów (S&D) - 190 posłów,
  w tym 7 Polaków; przewodniczący Hannes Swoboda;
 • Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na Rzecz Europy (ALDE)
  - 85 posłów; przewodniczący Guy Verhofstadt;
 • Grupa Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie (Verts/ALE) - 58 posłów; współprzewodniczący Rebecca Harms i Daniel Cohn-Bendit;
 • Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (ECR) - 55 posłów, w tym 11 Polaków; przewodniczący Martin Callanan;
 • Europa Wolności i Demokracji (EFD) - 35 posłów, w tym 4 Polaków; współprzewodniczący Francesco Enrico Speroni i Nigel Farage;
 • Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej/Nordycka Zielona Lewica (GUE/NGL) - 34 posłów; przewodniczący Gabriele Zimmer;
 • Niezrzeszeni - 28 posłów.

Komisje parlamentarne

Obecnie działa w Parlamencie Europejskim 20 stałych komisji przedmiotowych. PE może także powołać podkomisje, komisje tymczasowe, a w przypadku stwierdzenia uchybień w realizacji prawa wspólnotowego - także komisje śledcze. Lista komisji stałych przedstawia się następująco:

Organy PE

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego jest wybierany na odnawialny okres dwóch i pół roku, tzn. na połowę kadencji. Przewodniczący reprezentuje Parlament na zewnątrz i w stosunkach z innymi instytucjami Unii Europejskiej. Ponadto prowadzi posiedzenia plenarne, zebrania Prezydium i Konferencji Przewodniczących. Obecnie stanowisko to zajmuje Martin Schulz (S&D, Niemcy).

W skład Prezydium PE wchodzi Przewodniczący PE, czternastu wiceprzewodniczących i pięciu kwestorów zajmujących się sprawami finansowymi. Prezydium odpowiada za organizację pracy Parlamentu, w tym za politykę budżetową, sprawy administracyjne i kadrowe.

Członkami Konferencji Przewodniczących są Przewodniczący Parlamentu i Przewodniczący frakcji politycznych. Konferencja Przewodniczących jest organem wykonawczym Parlamentu. Do jej zadań należy organizowanie prac parlamentarnych, w tym przede wszystkim przygotowywanie porządku obrad sesji plenarnych, opracowywanie kalendarza prac Parlamentu, ustalanie warunków powoływania i rozmiarów komisji oraz delegacji parlamentarnych.