Polityka energetyczna - drugi strategiczny przegląd energetyczny

Wystąpienie prof. Jerzego Buzka w debacie plenarnej

Na wstępie chciałbym podziękować Pani sprawozdawczyni za ogromny wysiłek włożony w pracę nad tym sprawozdaniem, przechodząc zaś do meritum, chcę poruszyć kilka kwestii związanych z drugim strategicznym przeglądem energetycznym i ostatnim kryzysem, jako że w wielu punktach dotykają one tej samej materii.

Po pierwsze, w głosowanym jutro sprawozdaniu, wzywamy państwa członkowskie by w kwestiach energetycznych mówiły jednym, europejskim głosem i jednoznacznie stwierdzamy to, co wszyscy Europejczycy mogli zaobserwować w ostatnich tygodniach. Mianowicie fakt, że "przerwy w dostawach energii w jednym z państw członkowskich mają wpływ na Unie Europejską jako całość". To stwierdzenie jest kluczowe. Ono właśnie jest fundamentem europejskiej solidarności i fundamentem dalszych działań w kierunku stworzenia mechanizmów reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Po drugie, sprawozdanie zawiera szereg odniesień do technologii CCS, które mogą pomóc nam osiągnąć nasze cele w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego przy jednoczesnym wykorzystaniu tego surowca energetycznego - węgla - którego tak znaczące zasoby posiada Europa. Rozwijając technologie CCS, Europa ma szansę stać się światowym liderem w dziedzinie zaawansowanych technologii, to z kolei pozwoli naszej gospodarce być bardziej konkurencyjną i silniejszą w skali światowej. To samo dotyczy technologii gazyfikacji węgla, która jest ważnym elementem polityki dywersyfikacji dostaw gazu.

Po trzecie, ten strategiczny dokument jednoznacznie wskazuje na potrzebę zwiększenia inwestycji w infrastrukturę przesyłu gazu. Podejmowane projekty infrastrukturalne, które uzyskają wsparcie Unii Europejskiej powinny w przede wszystkim przyczyniać się do rzeczywistej dywersyfikacji źródeł i dróg przesyłu surowców energetycznych do poszczególnych państw członkowskich i całej Unii Europejskiej.

W tej perspektywie, inwestycje na Ukrainie mają dla nas kluczowe znaczenie. Wspólnie z naszymi partnerami na Ukrainie możemy w przyszłości przejąć odpowiedzialność za dostawy gazu na granicy ukraińsko-rosyjskiej. Na taki krok pozwala nam fakt, że w kwestiach energetycznych, Ukraina przyjęła międzynarodowe standardy. Ukraina ratyfikowała Kartę Energetyczną i jej działania opierają się na przejrzystych zasadach.

Na zakończenie chciałbym podkreślić, że omawiany strategiczny przegląd energetyczny jest ważnym wsparciem dla naszych starań przyjęcia trzeciego pakietu energetycznego. Co to oznacza? Oznacza to stworzenie wspólnego rynku energii w Unii Europejskiej. Oznacza to solidarność i wsparcie na różnych poziomach. Postuluję byśmy zakończyli procedurę legislacyjną w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Jest to kwestia o fundamentalnym znaczeniu.

Data wystąpienia: 
2. luty 2009
Miejsce: 
Wystąpienie prof. Jerzego Buzka w debacie plenarnej