Inne instytucje UE

Komisja Europejska

Komisja jest organem wykonawczym UE. Pozostaje ona podporządkowana interesom Wspólnoty jako całości i odpowiada ona przed PE. Do zadań Komisji należy proponowanie aktów ustawodawczych i przedstawianie ich Radzie Ministrów (Radzie UE) i PE. Komisja prowadzi bieżącą politykę wspólnotową i dba o przestrzeganie prawa Unii. W tym zakresie może wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości przeciw państwom członkowskim, jak również nakładać grzywny na osoby fizyczne i prawne. W jej kompetencjach leży także zarządzanie budżetem Unii i funduszami strukturalnymi. Ponadto Komisja jest odpowiedzialna za utrzymywanie w imieniu UE stosunków dyplomatycznych z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi. Komisja jest wybierana na 5 lat. Państwa członkowskie powołują najpierw kandydata na przewodniczącego Komisji, który musi być uznany przez PE. Natępnie Przewodniczący dobiera pozostałych komisarzy, którzy są proponowani przez własne rządy narodowe. Ostatecznie Komisja w całości musi być zatwierdzona przez PE. Obecna Komisja pod przewodnictwem Jose Manuela Dirao Barroso uzyskała poparcie PE w dniu 18 listopada 2004. Komisja składa się z 25 Komisarzy. Zgodnie z postanowieniami Traktatu Nicejskiego każdy kraj może mieć jednego komisarza. Komisarzom podlega 26 specjalistycznych Dyrekcji Generalnych (DG) i kilkanaście służb, zajmujących się różnymi dziedzinami. Każdy Komisarz ma własny gabinet polityczny, a w nim 6 daradców. Pracę Komisji organizuje Sekretariat Generalny. Jej siedziba mieści się w Brukseli.

Rada Uni Europejskiej

Rada UE nazywana także Radą Ministrów UE jest organem decyzyjnym i legislacyjnym EU. Ma ona na celu reprezentowanie interesów państw członkowskich na poziomie Wspólnoty oraz kształtowanie jej polityki we wszystkich dziedzinach. Rada UE tworzy prawo wspólnotowe (w określonych przypadkach wspólnie z PE), wytycza cele polityczne UE, koordynuje ogólną politykę gospodarczą państw członkowskich, zawiera porozumienia międzynarodowe z ramienia UE, kreuje wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa. W skład Rady UE wchodzą ministrowie poszczególnych resortów każdego z państw członkowskich, którzy są upoważnieni do zaciągania zobowiązań w imieniu rządu danego państwa. Przewodnictwo w Radzie UE zwane także prezydencją obejmowane jest kolejno przez wszystkie kraje członkowskie UE na okres pół roku. Do 1995 stosowano system rotacji alfabetycznej, który następnie zastąpiono umowną kolejnością przewodnictwa. Rada Generalna (ministrowie spraw zagranicznych), spotykaja się co najmniej raz w miesiącu, a pozostałe rady specjalistyczne (np. ds. rolnictwa, przemysłu itp) 2-4 razy w roku. Spotkania odbywaja się w Brukseli lub Luxemburgu. Obecnie Radzie przewodniczy Austria.

Rada Europejska

Rada Europejska zastała utworzona w 1974 jako forma systematycznych spotkań głów państw i szefów rządów państw członkowskich Unii Europejskiej. W jej posidzeniach uczestniczą także ministrowie spraw zagranicznych i Przewodniczący Komisji Europejskiej. Radzie przewodniczy szef rządu państwa, które sprawuje w danym półroczu przewodnictwo w UE. Rada Europejska spotyka się regularnie w odstępach półrocznych, a od 2002 roku za stałe miejsce spotkań wybrano budynek Justus Lipsius w Brukseli. Do zadań Rady należy wytyczanie głównych kierunków i priorytetów polityki UE, roztrzyganie kwestii spornych w ramach Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, jak również problemów, którym nie podołała Rada Ministów (Rada UE). Rada Europejska pełni nadrzędną rolę w stosunku do Rady UE. Po każdym szczycie przewodniczący Rady Europejskiej składa sprawozdanie Parlamentowie Europejskiemu, a na koniec każdego roku raport na temat stanu integracji europejskiej.