Debiut naukowy 2013 - ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Debiut naukowy 2013 - ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

 

                        Prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek

                                    POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Biuro: ul. Drzymały 38/1, 47-400 Racibórz, tel. 609 771 772 fax.: 032 203 27 92 email: hk@buzek.pl

KOMUNIKAT III – rozstrzygnięcia w konkursie

 na innowacyjny projekt, artykuł, esej:

„Debiut naukowy 2013”

[temat wiodący w 2013roku:„ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ”]

Projekt organizuje:

BIURO prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka - POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO w Raciborzu, we współpracy z:

WYŻSZĄ SZKOŁĄ MENEDŻERSKA w Warszawie,

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu,

Kołem Naukowym Doktorantów INSTYTUTU POLITOLOGII UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

orazНАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

Przypominamy, że to już czwarty rok z rzędu realizowany jest projekt, uwieńczeniem którego będzie publikacja, a celem nadrzędnym tego przedsięwzięcia jest przedstawienie poglądów – ludzi studiujących na wyższych uczelniach – na otaczający ich świat, przez pryzmat równoważonego rozwoju.

Monografia zostanie zaprezentowana podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, która odbędzie się 11 kwietnia 2014 roku.

Tematem przewodnim projektu ustanowiono: zrównoważony rozwój. Tym samym zachęcono i zaproszono zainteresowanych do przygotowania autorskiego artykułu zakładając, że zakres pojęcia pozostawia autorom wręcz nieograniczone możliwości. W zaproszeniu wskazano na podstawowe założenia zrównoważonego rozwoju, nazywanego także ekorozwojem. Definiując zakres pojęcia, organizatorzy jednocześnie określili kryteria oceny, jakim będą poddawane nadesłane prace. Zatem artykuły musiały nawiązywać, bądź zawierać odniesienia do zrównoważonego rozwoju rozumianego jako strategię osiągania godnego życia w ramach tego, co jest fizycznie i biologicznie możliwe, co gwarantuje zaspokajanie podstawowych potrzeb obecnego i przyszłych pokoleń, zachowując jednocześnie trwałość funkcjonowania środowiska przyrodniczego oraz naturalną różnorodność, zarówno gatunków jak i ekosystemów. Nie wszyscy autorzy nawiązali do wyżej wymienionych założeń, zatem artykuły które w niewystarczający –zdaniem Rady Naukowej – sposób odnosiły się do zrównoważonego rozwoju nie znajdą się w publikacji, ale autorzy będą mogli przedstawić swój referat podczas konferencji.

Ponadto określone zostały podstawowe kryteria szeroko pojmowanej naukowości. Zatem aby artykuł został uznany za naukowy, jego autor musiał zaprezentować swój własny stosunek do problemu który opisał. Poinformowano przygotowujących artykuły, że Rada Naukowa będzie oceniać wkład intelektualny autora, jego inwencję, sposób opracowania problemu jak i metodologię oraz prowadzenie procesu myślowego.

Członkowie Rady Naukowej pracowali nad artykułami niezależnie. Z nadesłanych prac wybrano 42, które znajdą się w publikacji.

O ostatecznej decyzji, mającej na celu wskazanie najlepszego artykułu w kategorii studentów, którzy nie obronili jeszcze pracy magisterskiej i w kategorii studentów, którzy już są magistrami, a teraz pracują nad powiększeniem swojego dorobku naukowego, zdecyduje Rada Naukowa po otrzymaniu recenzji naukowej, co nastąpi nie później jak jeden miesiąc przed konferencją [czyli przed 10 marca 2014 roku].

Autorzy prac zakwalifikowanych do publikacji, a także artykułów nadesłanych, które nie znajdą się w publikacji, przedstawią swoje poglądy podczas wystąpień w sesjach panelowych. Takie rozwiązanie umożliwi zainteresowanym uczestnikom projektu wystąpienie w międzynarodowej konferencji naukowej. Ten aspekt także stanowić będzie ważny element naukowego dorobku, który należy gromadzić wybierając drogę kariery naukowej.

Do wystąpienia podczas konferencji zakwalifikowano 55 artykułów, które zostały przyporządkowane do sesji tematycznych. Każdy artykuł powinien zostać przestawiony podczas konferencji, co skutkuje wydaniem autorowi certyfikatu i dyplomu potwierdzającego wystąpienie podczas międzynarodowej konferencji naukowej.

Poniżej przedstawiamy Państwu wstępny podział na sesje, co stanowi również ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONFERENCJI.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – Debiut Naukowy 2013

Podział na sesje podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Debiut Naukowy 2013 – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ”, która odbędzie się 11 kwietnia 2014 roku w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.

1.     Biznes, finanse i strategie globalnej gospodarki

1.1.                   Koncepcja zrównoważonego rozwoju w budżetach narodowych w kontekście obecnego kryzysu zadłużeniowego w Unii Europejskiej – Bartłomiej Grzebyk

1.2.                   Ekomuzeum jako przedsiębiorstwo społeczne realizujące założenia rozwoju zrównoważonego – Katarzyna Negacz, Anna Para

1.3.                   Inteligencja finansowa podstawą zrównoważonego rozwoju społeczeństwa w aspekcie ekonomicznym – Paulina Nowicka

1.4.                   Znaczenie energetyki w rozwoju zrównoważonym na przykładzie wykorzystania odnawialnych źródeł energii – Arleta Stefaniak

1.5.                   Badania naukowe realizujące założenia zrównoważonego rozwoju w agronomii – Anna Szczepaniak

1.6.                   Biogospodarka w inteligentnym i zrównoważonym rozwoju Unii Europejskiej – Serafin Monika

1.7.                   Zrównoważony rozwój jako kategoria instrumentalna w budowaniu wizerunku globalnej marki. Analiza przypadku korporacji Hannes and Mauritz – Wiktor Balcer

1.8.                   Energochłonność transportu jako czynnik wyróżnienia obszarów typu hot spot w koncepcji zrównoważonego transportu na przykładzie wybranych krajów UE – Elżbieta Szaruga

1.9.                   O przedsiębiorstwach, innowacjach i logistyce w okresie rewolucji zrównoważonego rozwoju – Monika Ostrowska

1.10.     Zrównoważona konsumpcja – podstawa zrównoważonego rozwoju w ujęciu lokalnym i globalnym – Sabina Waluś

1.11.     Zrównoważony rozwój w społecznie odpowiedzialnym świecie. Wyzwania CSR w obszarze współpracy z samorządem lokalnym – Beata Stepaniuk-Kuśmierzak

1.12.     Nie wszystko złoto, co się świeci: CSR jako manipulacja ideą zrównoważonego rozwoju – Szymon Pytlik

1.13.    Cywilne eko-lotnictwo: problemy i możliwości rozwiązania – Ksenia Pyryn

1.14.    Zarządzanie ryzykiem braku zgodności jako niezbędny element zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa – Edyta Banach

1.15.    Finansowanie innowacji warunkiem zrównoważonego rozwoju – Aleksandra Agnieszka Rutkowska

2.     Prawo i polityka instrumentami procesów zmian

2.1.                   Zrównoważony rozwój w konstytucjach wybranych państw europejskich – Agata Pyrzyńska

2.2.                   Postępowanie administracyjne wobec zasady zrównoważonego rozwoju – Adam Citko

2.3.                   Obywatelskie prawo do konsultacji w gminie w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju – Jakub Zabłocki

2.4.                   Demokracja i jej zrównoważony rozwój w quasi piśmiennych społeczeństwach – Magdalena Randall-Schab

2.5.                   Art. 37 Karty Praw Podstawowych UE na tle „prawa do środowiska” jako element mechanizmu urzeczywistniania zasady zrównoważonego rozwoju – Joanna Żak

2.6.                   Polityka rozwoju jako gwarancja zrównoważonego rozwoju Polski – Mariusz Hassa

2.7.                   Brasilia: od mitu nowoczesności do nowoczesnej rzeczywistości – Katarzyna Herman

2.8.                   (Nie) Zrównoważony rozwój świata. Komparatystyka statystyczna w aspekcie globalnym – Mirela Lubińska-Tomczak, Janusz Tomczak

2.9.                   Odcienie postępu – Daniel Brzeszcz

3.      Demografia, socjologia czyli aspekt społeczny w procesach transformacji

3.1.                   Zrównoważony rozwój w kontekście funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń w Polsce na przykładzie „Domu Aniołów Stróżów w Katowicach” – Katarzyna Kwolek

3.2.                   Spółdzielnie socjalne przy zakładach poprawczych – na przykładzie spółdzielni socjalnej „Herakles” – Celina Chełkowska

3.3.                   Znaczenie przedsiębiorstw społecznych w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju – Łukasz Żabski

3.4.                   Specjalna Strefa Demograficzna jako element zrównoważonego rozwoju – Adam Pander

3.5.                   Nierównowaga demograficzna – największym zagrożeniem zrównoważonego rozwoju – Magdalena Popek

3.6.                   Społeczeństwo wyrzeczeń – podstawa zrównoważonego rozwoju w zakresie ładu społecznego – Marta Stasiak

3.7.                   Zrównoważony rozwój drogą „powstania” zrównoważonego europejczyka i silnej Europy – Adam Trawiński

3.8.                   Zrównoważony rozwój w kontekście islamskich tradycji etycznych – Karolina Rojek

3.9.                   Włoski regionalizm – imperatyw czy hamulec zrównoważonego rozwoju regionów? – Elżbieta Szulc-Walecka

3.10.    Zrównoważony rozwój jednostki – podstawą równowagi w społeczeństwie – Justyna Korycka

3.11.    Portale społecznościowe jako nowoczesna forma promocji – Marta Hamala

3.12.    Kategoria opieki międzyludzkiej a realizacja założeń zrównoważonego rozwoju – Emilia Wasilewska

3.13.    Zrównoważony rozwój społeczno – ekonomiczny Polski sukcesem przyszłych pokoleń a gotowość emigracyjna  młodzieży na przykładzie uczniów szkół średnich – Kamil Kuśmider

3.14.    „Głodne” oblicze XXI wieku - kryzys żywnościowy we współczesnym świecie – Joanna Mendela

4.      Nowe wyzwania wobec edukacji, sportu i turystyki

4.1.                   Zrównoważony rozwój językowy obcokrajowców uczących się języka polskiego  dla celów biznesowych – Ewa Ołdziejewska

4.2.                   Kreowanie przestrzeni zabaw dziecka jako przykład realizowania strategii zrównoważonego rozwoju – Agnieszka Janik

4.3.                   Zrównoważony rozwój seksualny dzieci i młodzieży – Monika Białas & Patryk Białas

4.4.                   W stronę rozwoju zrównoważonego modelu edukacji. Od dysleksji do innowacji – Borys Glass-Brudziński

4.5.                   Zrównoważony rozwój a bezpieczeństwo stacji sportów zimowych – Iwona Pawelec

4.6.                   Rozwój obszaru turystycznego w koncepcji zrównoważonego rozwoju – Dawid Twardowski

4.7.                   Telemedycyna jako przykład realizacji polityki zrównoważonego rozwoju – Sandra Gwóźdź

4.8.                   Zrównoważony rozwój edukacji na przykładzie rozwoju uniwersytetów – Kamil Dyrtkowski

 

5.      Ekologia i ochrona środowiska naturalnymi celami zrównoważonego rozwoju

5.1.                   Upcykling narzędziem w ochronie środowiska dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju – Natalia Domańska

5.2.                   System jakości ISO 14000 wektorem ku zrównoważonemu rozwojowi. Analiza przypadku miasta Racibórz – Henryk Andrzej Kretek

5.3.                   Zrównoważony rozwój a innowacje ekologiczne – Natalia Kurek

5.4.                   Zasady zrównoważonego rozwoju w kontekście projektowania domów studenckich – Ilona Szefer

5.5.                   Zrównoważony rozwój a zielone dachy w architekturze krajobrazu – Magdalena Młynarczyk

5.6.                   Zielone miejsca pracy szansą i wyzwaniem dla gospodarki XXI wieku – Justyna Cyga

5.7.                   Wpływ stosowania odnawialnych źródeł energii na realizację idei zrównoważonego rozwoju – Marta Kiedrowska

5.8.                   Problematyka organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) a zasada zrównoważonego rozwoju – Marcin Szurpicki

5.9.                   Zrównoważona sanitacja - globalny problem w lokalnym kontekście. Doświadczenia Arba Minch. – Katarzyna Woźniakowska

5.10.    Energetyka Prosumencka – specyfika, korzyści i perspektywy dla Polski – Bartosz Nożewski 

6.      БАГАТО АСПЕКТІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ – „Сталий розвиток.Науковий дебют 2013”

7.     MultidimensionalNatureOfSustainableDevelopment

                   Do monografii “Zrównoważony rozwój – Debiut naukowy 2013” zakwalifikowano następujące artykuły:

1.     Biznes, finanse i strategie globalnej gospodarki

1.1.                   Koncepcja zrównoważonego rozwoju w budżetach narodowych w kontekście obecnego kryzysu zadłużeniowego w Unii Europejskiej – Bartłomiej Grzebyk

1.2.                   Ekomuzeum jako przedsiębiorstwo społeczne realizujące założenia rozwoju zrównoważonego – Katarzyna Negacz, Anna Para

1.3.                   Inteligencja finansowa podstawą zrównoważonego rozwoju społeczeństwa w aspekcie ekonomicznym – Paulina Nowicka

1.4.                   Znaczenie energetyki w rozwoju zrównoważonym na przykładzie wykorzystania odnawialnych źródeł energii – Arleta Stefaniak

1.5.                   Badania naukowe realizujące założenia zrównoważonego rozwoju w agronomii – Anna Szczepaniak

1.6.                   Biogospodarka w inteligentnym i zrównoważonym rozwoju Unii Europejskiej – Monika Serafin

1.7.                   Zrównoważony rozwój jako kategoria instrumentalna w budowaniu wizerunku globalnej marki. Analiza przypadku korporacji Hannes and Mauritz – Wiktor Balcer

1.8.                   Energochłonność transportu jako czynnik wyróżnienia obszarów typu hot spot w koncepcji zrównoważonego transportu na przykładzie wybranych krajów UE – Elżbieta Szaruga

1.9.                   O przedsiębiorstwach, innowacjach i logistyce w okresie rewolucji zrównoważonego rozwoju – Monika Ostrowska

1.10.     Zrównoważona konsumpcja – podstawa zrównoważonego rozwoju w ujęciu lokalnym i globalnym – Sabina Waluś

1.11.     Zrównoważony rozwój w społecznie odpowiedzialnym świecie. Wyzwania CSR w obszarze współpracy z samorządem lokalnym – Beata Stepaniuk-Kuśmierzak

1.12.     Nie wszystko złoto, co się świeci: CSR jako manipulacja ideą zrównoważonego rozwoju – Szymon Pytlik

2.     Prawo i polityka instrumentami procesów zmian

2.1.                   Zrównoważony rozwój w konstytucjach wybranych państw europejskich – Agata Pyrzyńska

2.2.                   Postępowanie administracyjne wobec zasady zrównoważonego rozwoju – Adam Citko

2.3.                   Obywatelskie prawo do konsultacji w gminie w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju – Jakub Zabłocki

2.4.                   Demokracja i jej zrównoważony rozwój w quasi piśmiennych społeczeństwach – Magdalena Randall-Schab

2.5.                   Art. 37 Karty Praw Podstawowych UE na tle „prawa do środowiska” jako element mechanizmu urzeczywistniania zasady zrównoważonego rozwoju – Joanna Żak

2.6.                   Polityka rozwoju jako gwarancja zrównoważonego rozwoju Polski – Mariusz Hassa

3.      Demografia, socjologia czyli aspekt społeczny w procesach transformacji

3.1.                   Zrównoważony rozwój w kontekście funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń w Polsce na przykładzie „Domu Aniołów Stróżów w Katowicach” – Katarzyna Kwolek

3.2.                   Spółdzielnie socjalne przy zakładach poprawczych – na przykładzie spółdzielni socjalnej „Herakles” – Celina Chełkowska

3.3.                   Znaczenie przedsiębiorstw społecznych w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju – Łukasz Żabski

3.4.                   Specjalna Strefa Demograficzna jako element zrównoważonego rozwoju – Adam Pander

3.5.                   Nierównowaga demograficzna – największym zagrożeniem zrównoważonego rozwoju – Magdalena Popek

3.6.                   Społeczeństwo wyrzeczeń – podstawa zrównoważonego rozwoju w zakresie ładu społecznego – Marta Stasiak

3.7.                   Zrównoważony rozwój drogą „powstania” zrównoważonego europejczyka i silnej Europy – Adam Trawiński

3.8.                   Zrównoważony rozwój w kontekście islamskich tradycji etycznych – Karolina Rojek

3.9.                   Włoski regionalizm – imperatyw czy hamulec zrównoważonego rozwoju regionów? – Elżbieta Szulc-Walecka

4.      Nowe wyzwania wobec edukacji, sportu i turystyki

4.1.                   Zrównoważony rozwój językowy obcokrajowców uczących się języka polskiego  dla celów biznesowych – Ewa Ołdziejewska

4.2.                   Kreowanie przestrzeni zabaw dziecka jako przykład realizowania strategii zrównoważonego rozwoju – Agnieszka Janik

4.3.                   Zrównoważony rozwój seksualny dzieci i młodzieży – Monika Białas & Patryk Białas

4.4.                   W stronę rozwoju zrównoważonego modelu edukacji. Od dysleksji do innowacji – Borys Glass-Brudziński

4.5.                   Zrównoważony rozwój a bezpieczeństwo stacji sportów zimowych – Iwona Pawelec

4.6.                   Rozwój obszaru turystycznego w koncepcji zrównoważonego rozwoju – Dawid Twardowski

4.7.                   Telemedycyna jako przykład realizacji polityki zrównoważonego rozwoju – Sandra Gwóźdź

5.      Ekologia i ochrona środowiska naturalnymi celami zrównoważonego rozwoju

5.1.                   Upcykling narzędziem w ochronie środowiska dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju – Natalia Domańska

5.2.                   System jakości ISO 14000 wektorem ku zrównoważonemu rozwojowi. Analiza przypadku miasta Racibórz – Henryk Andrzej Kretek

5.3.                   Zrównoważony rozwój a innowacje ekologiczne – Natalia Kurek

5.4.                   Zasady zrównoważonego rozwoju w kontekście projektowania domów studenckich – Ilona Szefer

5.5.                   Zrównoważony rozwój a zielone dachy w architekturze krajobrazu – Magdalena Młynarczyk

5.6.                   Zielone miejsca pracy szansą i wyzwaniem dla gospodarki XXI wieku – Justyna Cyga

5.7.                   Wpływ stosowania odnawialnych źródeł energii na realizację idei zrównoważonego rozwoju – Marta Kiedrowska

5.8.                   Problematyka organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) a zasada zrównoważonego rozwoju – Marcin Szurpicki

W tomie znajdą się także recenzje wszystkich

artykułów nadesłanych w języku polskim, które przygotowała Rada Naukowa oraz recenzent Prof. dr hab. Paweł Czarnecki, JM Rektor WSM w Warszawie.

Ponadto w monografii zamieszczone zostaną recenzje z publikacji obcojęzycznej:·            

·           „Сталий розвиток.Науковий дебют 2013” – Recenzjaartykułówwjęzykuukraińskim– На статті українських студентів, поданих на конкурс в рамках проекту«Сталий розвиток. Науковий дебют 2013»– Академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України Нелля Ничкало

·           MultidimensionalNatureOfSustainableDevelopment– Recenzjaartykułówwjęzykuangielskim– drhab. RobertGeisler, prof. UO

W tomie zamieszczone zostaną także : „Informacjeoautorachi streszczenia”.

Organizatorzy dziękują Radzie Naukowej i recenzentowi za wykonaną pracę, a studentom za nadesłane artykuły i zaangażowanie w ten cieszący się coraz większym powodzeniem projekt.

Informacje o konferencji będą zamieszczane na stronach www.buzek.pl w zakładce Debiut naukowy 2013 - ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ [http://buzek.pl/node/7528] oraz na stronie Wyższej Szkoły Menedżerskiej w zakładce: http://www.kaweczynska.pl/instytuty/instytut-badan-i-rozwoju-partnerstwa-wschodniego-zrownowazony-rozwoj .

Komunikat do pobrania - link

Z poważaniem

Henryk Andrzej Kretek [sekretarz Rady Naukowej]

Racibórz, Warszawa, 2013,12,20

 

Debiut naukowy 2013 - ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

[temat wiodący w 2013 roku:„ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ”] Projekt organizuje:
BIURO prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka - POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO w Raciborzu, we współpracy z:
Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu, Wyższą Szkołą Menedżerską w Warszawie, Kołem Naukowym Doktorantów INSTYTUTU POLITOLOGII UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO oraz НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

Celem tego przedsięwzięcia jest umożliwienie studentom opublikowanie w wersji książkowej autorskiego artykułu o profilu naukowym, umożliwiającym zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wszczęcie przewodu doktorskiego (warunkiem rozpoczęcia przewodu doktorskiego będzie co najmniej jedna publikacja w czasopiśmie naukowym o zasięgu krajowym lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej).

Termin ogłoszenia: 19 kwietnia 2013 r.
Termin nadesłania prac: 30 października 2013 r.
Termin rozstrzygnięcia: 20 grudnia 2013 r.

1. Projekt ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy studenci (I, II i III stopnia).
2. Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie debiutu w książce o profilu  naukowym, a jednocześnie w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej.
3. Każdy uczestnik może przysłać własny artykuł, w którym przedstawi  swój pogląd, pomysł, punkt widzenia, o dowolnej tematyce i profilu, pod warunkiem, że będzie się odnosił do pojęcia „zrównoważonego rozwoju”.  Esej powinien mieć charakter naukowy i zawierać w sobie nurt/aspekt innowacyjny.
4. Artykuł należy przesłać w wersji elektronicznej (plik Word, PDF i  płyta CD) oraz w jednym egzemplarzu sygnowanym, opatrzonym na odwrocie następującymi danymi: imię i nazwisko autora oraz adres. Prace nie mogą być oprawiane.
5. Do prac należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia zawierającą oświadczenie autora. Prace bez karty zgłoszenia nie będą opiniowane ani oceniane przez recenzentów.
6. Prace konkursowe oraz materiał na CD pozostają do dyspozycji organizatora i nie podlegają zwrotowi.
7. Prace należy przesłać lub dostarczyć na adres: Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka, 47-400 Racibórz ul.  Drzymały 38/1 z dopiskiem „Debiut naukowy 2013” oraz na adres e-mail hk@buzek.pl .
8. Ostateczny termin dostarczenia prac upływa: 30 października 2013 roku.
9. Weryfikacji, oceny prac i podziału nagród dokona zespół powołany przez organizatora przed 20 grudnia 2013 roku, który przekaże wyniki swojej pracy do zatwierdzenia Radzie Naukowej z prof. dr hab. inż.  Jerzym Buzkiem na czele.
10. Ustanawia się następujące regulaminowe nagrody: autorzy 3 najciekawszych prac – zostaną zaproszeni do odwiedzenia Parlamentu Europejskiego przez prof. Jerzego Buzka. Ponadto przewidziane są nagrody rzeczowe dla autorów prac zakwalifikowanych do publikacji.
11. Werdykt Rady Naukowej, która rozłoży pieczę na przedsięwzięciem jest ostateczny.
12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po 20 grudnia 2013 roku, m. in. na stronie internetowej www.buzek.pl wraz ze streszczeniami nagrodzonych prac.
13. Autorzy prac zakwalifikowanych do wydania książkowego zostają zaproszeni do prezentacji swojego artykułu, podczas międzynarodowej konferencji naukowej, która odbędzie się z udziałem specjalnych gości, recenzentów i Rady Naukowej na początku 2014 roku. O terminie wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową lub pocztą.
14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie prac podczas przesyłki.
15. Uczestnictwo w niniejszym projekcie jest równoznaczne z akceptacją przez autorów wszystkich postanowień tego regulaminu.
16. Zespół Organizacyjny: Henryk A. Kretek – (Biuro Posła do PE prof. Jerzego Buzka) tel. (+48) 609 771 772; hk@buzek.pl
Karta zgłoszenia:
Karta zgłoszenia:
Tytuł pracy:
Imię i nazwisko:
data urodzenia:
Adres zamieszkania:
Nazwa uczelni lub szkoły, rok studiów, kierunek, itp.
Telefon kom.:
Adres E-mail:
Notka biograficzna o autorze.
[do 500 znaków]
Streszczenie artykułu –[do 1000 znaków]:

Potwierdzenie uczestnictwa w konkursie oraz oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem: Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej pracy i ponoszę wyłączną odpowiedzialność za zawarte w niej dane i informacje.

………………………………………………………………………………….
Własnoręczny – czytelny podpis
Standardy edytorskie:
Artykuły można przysyłać zarówno w języku polskim, angielskim jak i ukraińskim!
Czcionka: Times New Roman 12
Marginesy: 2,5 cm
Objętość do 10 stron (to około 20 000 znaków), przypisy u dołu strony, a bibliografia na końcu.
Pozostałe standardy - takie jak obowiązują przy pisaniu prac licencjackich czy magisterskich w macierzystych uczelniach. Ponadto na stronie www.buzek.pl w zakładce dotyczącej konkursu, załączymy standardy niezbędne do prawidłowego tworzenia przypisów i bibliografii.

Jak należy rozumieć ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ?
Zakres znaczeniowy pojęcia jest bardzo szeroki. Zmieniał się on na przestrzeni lat w zależności od kontekstu politycznego, rozwoju społeczeństw, stosunków społeczno - politycznych. Obecnie występuje w wielu różnych postaciach, znaczeniach i kontekstach. Na uniwersalność tego pojęcia wskazuje pierwsza definicja, którą ogłoszono na zakończenie prac komisji Bruntland w 1987 roku. Zrównoważony rozwój zdefiniowano wówczas jako: rozwój, który zapewnia zaspokojenie potrzeb obecnych pokoleń, nie przekreślając możliwości zaspokojenia potrzeb pokoleń następnych.
Zrównoważony rozwój nazywany jest także EKOROZWOJEM. W takim znaczeniu pojmujemy go jako strategię osiągania godnego życia w ramach tego, co jest fizycznie i biologicznie możliwe. Gwarantuje on zaspokajanie podstawowych potrzeb - obecnego i przyszłych pokoleń, zachowując jednocześnie trwałość funkcjonowania środowiska przyrodniczego oraz naturalną różnorodność, zarówno gatunków jak i ekosystemów.
Z kolei przyjęta w 2002 r. w Sztokholmie Agenda 21 dla Edukacji w Regionie Morza Bałtyckiego – zrównoważony rozwój definiuje m.in. jako :
• bezpieczne i zdrowe życie obecnych i przyszłych pokoleń;
• oparcie współpracy na zasadach demokracji, otwartości i aktywnego
uczestnictwa, zarówno na poziomie lokalnym jak i regionalnym;
• zachowanie i podtrzymywanie różnorodności krajobrazowej i
biologicznej.

W kontekście powyższej próby zdefiniowania pojęcia, zachęcamy i zapraszamy wszystkich zainteresowanych do włączenia się w przygotowanie artykułu tym bardziej, że zakres pojęcia pozostawia autorom wręcz nieograniczone możliwości.

Jak pojmujemy kryterium naukowości?
Aby artykuł został uznany za naukowy, jego autor musi zaprezentować swój własny stosunek do problemu który opisuje. Rada Naukowa będzie oceniać wkład intelektualny autora, jego inwencję, sposób omówienia problemu jak i prowadzenia procesu myślowego. Ważne jest bowiem to, aby mieć swój własny pogląd i punkt widzenia na sprawy i problemy, które są już znane i obecne w życiu społeczeństw.

Załączniki:

Debiut_naukowy_2013_list_zapraszajacy.pdf

Debiut_naukowy_2013_karta_zgloszenia+regulamin.ukr.docx

Debiut_naukowy_2013_regulamin_konkursu.docx

Debiut_naukowy_2013_regulamin_konkursu.pdf

JB_DN_2013 _regulamin_konkursu_na_okladke.pdf

JB_DN_2013 _regulamin_konkursu_na_okladke.docx

SZABLON_17x24-406str.cdr

SZABLON_17x24-406str.pdf

Przypisy - zasady.docx

Poprzednie wydania: (kliknij aby pobrać)

2010

    

2011

2012

 

2013

 

2014

 

2015