Konkurs na innowacyjny artykuł naukowy, projekt, pt.: „Debiut naukowy 2017” – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ”

 

Konkurs na innowacyjny artykuł naukowy, projekt,  pt.: „Debiut naukowy 2017” – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ”

Ósmą edycję projektu organizują:

BIURA prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka - POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, & Instytut Studiów Społecznych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w Raciborzu, & Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, & Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, oraz Stowarzyszenie UNIA PANEUROPEJSKA SILESIA

              Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie studentom opublikowanie w wersji książkowej autorskiego artykułu o profilu naukowym, bowiem zgodnie z wymogami ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki „warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.16)) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego.”

Termin ogłoszenia: 1 czerwca 2017 r.

Termin nadesłania prac: 30 listopada 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia: 20 grudnia 2017 r.

 

1.           Projekt ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy studenci studiów I, II i III stopnia, oraz absolwenci nie posiadający tytułu naukowego – doktora.

2.           Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie zadebiutowania w publikacji o profilu naukowym, a jednocześnie w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej, oraz wystąpienie podczas międzynarodowej konferencji naukowej, przedstawiając recenzowane wystąpienie.

3.           Każdy uczestnik może przysłać własny artykuł, w którym przedstawi swój pogląd, pomysł, punkt widzenia, o dowolnej tematyce i profilu, pod warunkiem, że będzie się odnosił do pojęcia „zrównoważonego rozwoju”. Artykuł powinien mieć charakter naukowy i zawierać w sobie nurt/aspekt innowacyjny.

4.           Artykuł oraz kartę zgłoszenia należy przesłać w wersji elektronicznej (plik Word i PDF) na adres hk@buzek.pl , a także jeden egzemplarz w wersji papierowej - sygnowany tj. opatrzony na odwrocie następującymi danymi: imię i nazwisko autora oraz adres. Prace nie mogą być oprawiane.

5.           Do prac należy dołączyć wypełnioną załączoną kartę zgłoszenia oraz oświadczenie autora. Prace bez karty zgłoszenia nie będą opiniowane ani oceniane przez recenzentów.

6.           Prace pozostają do dyspozycji organizatora i nie podlegają zwrotowi.

7.           Prace/artykuły należy przesłać lub dostarczyć na adres: Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Wzgórze 20, z dopiskiem „Debiut naukowy 2017” oraz na adres e-mail hk@buzek.pl .

8.           Ostateczny termin dostarczenia prac upływa: 30 listopada 2017 roku.

9.           Weryfikacji, oceny prac i podziału nagród dokona zespół powołany przez organizatora, który przekaże wyniki swojej pracy do zatwierdzenia Radzie Naukowej z prof. dr hab. inż. Jerzym Buzkiem na czele.

10.         Autor/ka najciekawszej pracy – zostanie zaproszony/a do odwiedzenia Parlamentu Europejskiego przez prof. Jerzego Buzka. Ponadto przyznane zostaną wyróżnienia,  w tym: studentowi/ce będącymi jeszcze przed zdobyciem tytułu licencjata, studentowi/ce nie posiadających tytułu magistra, również przewidywane jest wyróżnienie dla doktoranta, a także wręczone zostanie wyróżnienie specjalne za prace zespołową.

11.         Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po 20 grudnia 2017 roku, m. in. na stronie internetowej www.buzek.pl

12.         Autorzy prac zostają zaproszeni do prezentacji swojego recenzowanego artykułu, podczas międzynarodowej konferencji naukowej, która odbędzie się z udziałem specjalnych gości, recenzentów i Rady Naukowej na początku 2018 roku. O terminie uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową lub pocztą.

13.         Uczestnictwo w niniejszym projekcie jest równoznaczne z akceptacją przez autorów wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

14.         Przesłanie do organizatora karty zgłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem, stanowiącym iż: przedłożone opracowanie nie było dotychczas publikowane ani przesłane do jakiejkolwiek redakcji w celu opublikowania.

15.         Biuro organizacyjne:

Dr Henryk A. Kretek –Przewodniczący -  (Biuro Posła do PE prof. Jerzego Buzka) tel. (+48) 609 771 772; hk@buzek.pl, Dr Jakub Berezowski – (Prorektor PWSZ w Raciborzu), tel. 32 414 93 02, jakub.berezowski@pwsz.raciborz.edu.pl ; Dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. nzw. w Pol. Śl., Kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych) tel: 32-277-73-23,  roz2@polsl.pl, aleksandra.kuzior@polsl.pl,

 

Karta zgłoszenia:

Karta zgłoszenia:

Tytuł artykułu / pracy:

Nazwisko i imie:

Data urodzenia:

Adres zamieszkania:

Nazwa uczelni lub szkoły, rok studiów, kierunek, itp.

Telefon kom.:

Adres E-mail:

Notka biograficzna o autorze (w 3. osobie).

[do 500 znaków]

Streszczenie artykułu – do 1000 znaków:

Słowa kluczowe w języku polskim - do 5 pojęć Streszczenie artykułu w języku angielskim (abstrakt)–do 1000 znaków:

Słowa kluczowe w języku angielskim (keywords ) -do 5 pojęć Potwierdzenie uczestnictwa w konkursie oraz oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem:        Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej pracy i ponoszę wyłączną odpowiedzialność za zawarte w niej dane i informacje.

………………………………………………

Własnoręczny – czytelny podpis

Standardy edytorskie:

Artykuły można przysyłać w językach: polskim, angielskim  i niemieckim.

Czcionka: Times New Roman 12, interlinia 1,5; Marginesy: 2,5 cm Objętość ok. 10 stron (to około 20 000 znaków), przypisy u dołu strony, a bibliografia na końcu.

Ponadto na stronie www.buzek.pl w specjalnej zakładce dotyczącej konkursu [Debiut naukowy – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ], załączamy formatkę czyli standardy niezbędne do prawidłowego tworzenia przypisów i bibliografii. 

 
Załączniki:
 

Debiut naukowy 2017 regulamin konkursu.docx

Debiut naukowy - poprzednie edycje + publikacje

Formatka i zasady redagowania tekstów.docx

Pozostałe załączniki