Zrównoważony rozwój w debiutach naukowych i w czasopiśmie naukowym EUNOMIA oraz Szko-ła Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego

Zrównoważony rozwój w debiutach naukowych i w czasopiśmie naukowym EUNOMIA oraz Szko-ła Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego

W PWSZ w Raciborzu miały miejsca niezwykle ważne wydarzenia, promujące naukę i jej multidyscyplinarny wymiar.  Dzień rozpoczął się od otwarcia i rozpoczęcia Międzynarodowej Konferencji Naukowej: „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – SUSTAINABLE DEVELOPMENT – Debiut naukowy 2017” przez JM Panią Rektor dr hab. inż. arch. Ewę Stachura, prof. PWSZ w Raciborzu. Następnie omówiony został  projekt, realizowany przez biura parlamentarne prof. Jerzego Buzka i Mirosławy Nykiel we współpracy z PWSZ w Raciborzu pod tytułem: „Zostań liderem w społeczeństwie obywatelskim”. Kolejnym punktem programu było I. Seminarium Czasopisma Naukowego „EUNOMIA”, które moderował redaktor naczelny czasopisma dr Henryk A. Kretek.

Konferencja i wydawana z tej okazji publikacja, to już ósme, i co szczególnie ważne, coroczne wydarzenie i wydawnictwo, które wypracował zespół, skupiający w swoim gronie przedstawicieli wyższych uczelni, organizacji pozarządowych i biur prof. Jerzego Buzka posła do Parlamentu Europejskiego.

Szeroko pojmowany zakres tematyczny obejmował „zrównoważony rozwój”, które to pojęcie ma już dziś wymiar ponadczasowy. „Debiut naukowy – zrównoważony rozwój” stał się uznanym w świecie nauki polskiej narzędziem, mającym na celu wspieranie i promowanie studentów oraz absolwentów wyższych uczelni, wstępujących na ścieżkę naukowej kariery. Dzięki korelacji zakresów obu pojęć (zrównoważony rozwój i debiut naukowy), jak i założonych przez organizatorów przedmiotów rozważań, studenci, bądź już absolwenci studiów Iº, IIº czy III stopnia, nieposiadający tytułów naukowych, mogą dzięki udziałowi w tym przedsięwzięciu utorować sobie drogę do otwarcia przewodu doktorskiego.

W projekcie „Debiut naukowy 2017” wzięło udział prawie pięćdziesięciu studentów i absolwentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia z ponad trzydziestu polskich i zagranicznych uczelni (w tym: uniwersytetów, politechnik, akademii, szkół wyższych).

Po przeanalizowaniu nadesłanych artykułów, które zostały zamieszczone w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej, Rada Naukowa postanowiła przyznać autorom wyróżnienia w czterech kategoriach. Dyplom dla pracy nadesłanej przez inżyniera otrzymał Piotr Kaczmarczyk student Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie za artykuł pt.: „Kamery promieniowania rentgenowskiego szansą dla zrównoważonego rozwoju technik obrazowania” Z kolei Patrycja Wąglorz reprezentująca Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii, a  posiadająca tytuł zawodowy licencjata otrzymała wyróżnienia za pracę pt.: „Zrównoważony dialog narzędziem zmiany społeczeństwa”. Najlepszym magistrem wybrano Łukasza Sęczkowskiego z AGH w Krakowie, za artykuł pt.: „Przemysł 4.0 drogą do zrównoważonej produkcji w Polsce” W kategorii studentów nie posiadających jeszcze żadnego tytułu nagrodę przyznano Paulinie Pędziwiatr studiującej na Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska w Politechnice Łódzkiej za artykuł pt.: „Alternatywne źródło chitozanu – fuzja inżynierii chemicznej i pszczelarstwa w myśl zasad zrównoważonego rozwoju”. Ponadto Pani Paulina Pędziwiatr będzie miała okazję spotkać się z prof.  Jerzym Buzkiem w przyszłym roku w Parlamencie Europejskim, a takowe zaproszenie stanowiło nagrodę specjalną.

Po pracy w sesjach w grupach tematycznych, uczestnicy oraz goście uczestniczyli rozpoczęciu I SEMINARIUM CZASOPISMA NAUKOWEGO EUNOMIA. Czasopismo wydawane od wielu lat, zdecydowało się zmienić profil i wziąć udział w światowym dyskursie nad istotą pojęcia zrównoważonego rozwoju. Bieżącemu numerowi czasopisma nadaliśmy podtytuł: „Rozwój zrównoważony jako przedmiot badań w naukach technicznych, humanistycznych i społecznych”, a następnie podzieliliśmy dyskusję na rozdziały, aby czytelnik mógł znaleźć artykuł i materiał w interesującej go poddyscyplinie nauk technicznych, humanistycznych czy społecznych. Mamy nadzieję prowadzić na naszych łamach systematyczny, a na obecnym etapie w formie półrocznika, interdyscyplinarny dialog wśród naukowców, w oparciu o kluczowe pojęcie jakim jest zrównoważony rozwój.

Kolejnym punktem tego pracowitego dnia była sesja panelowa pt.: „Zrównoważony rozwój w naukach technicznych, humanistycznych i społecznych”, którą moderowała JM Rektor PWSZ w Raciborzu dr hab. inż. arch. Ewa Stachura,

Uczestnicy dyskusji panelowej wypowiadali się na następujące kwestie:

•          Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i najważniejsze obszary ich wdrożenia oraz bariery i zagrożenia mogące utrudnić bądź uniemożliwić wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju

•          Prognoza na przyszłość: przegląd najbardziej prawdopodobnych scenariuszy.

Innowacje społeczno-ekonomiczne  omówiła socjolog - dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. nzw. Politechniki Śląskiej w Zabrzu. Aspekty miasta zrównoważonego przedstawił Prezydent Miasta Raciborza - Mirosław Lenk. Natomiast instytucjonalne   przesłanki   kreowania   innowacji społecznych na   szczeblu   Unii Europejskiej   omówił prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek. Z kolei nowe technologie dla rozwoju zrównoważonego  przedstawił dr hab. inż. Andrzej Harlecki, prof. nzw. pracownik PWSZ w Raciborzu.

 

Po zakończeniu dyskusji miało miejsce wręczenie okolicznościowych dyplomów i nagród uczestnikom projektu: „Debiut naukowy 2017 - Zrównoważony rozwój” przez  Prof. Jerzego Buzka, MEP i dr. Henryka A. Kretka.

Następnie omówiony został  projekt, realizowany przez biura parlamentarne Jerzego Buzka i Mirosławy Nykiel we współpracy z PWSZ w Raciborzu pod tytułem: „Zostań liderem w społeczeństwie obywatelskim”. Do udziału w tym innowacyjnym przedsięwzięciu, zaproszono zarówno młodzież szkół ponadgimnazjalnych, jak i studentów uczących się lub mieszkających na terenie województwa śląskiego. Konkurs polega na przygotowaniu w formie pisemnej opisu jednej z form aktywności polegającej na:

1.        opisaniu swojej aktywności jako wolontariusza w dowolnej organizacji i w dowolnym projekcie lub działalności w studenckim kole naukowym, z tym, że w podsumowaniu należy zasugerować jakie zmiany (ulepszenia, modyfikacje) powinny być wprowadzone w opisywanym przedsięwzięciu.

2.        założeniu grupy (na przykład: nieformalnej grupy wolontariuszy, kooperatywy, stowarzyszenia, stowarzyszenia zwykłego, grupy realizującej przedsięwzięcie w ramach projektów: „Budżet obywatelski” czy „Działaj lokalnie”, itp.,) w celu realizacji dowolnego przedsięwzięcia w ramach organizowanej struktury i opisanie swojej aktywności w określonej grupie;

3.        napisaniu i nadesłaniu artykułu o roli organizacji pozarządowych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

  Konkurs zostanie sfinalizowany przedsięwzięciem pt.: Szkoła Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego, które odbędzie się w lipcu 2018 roku w Szczyrku pod Salmopolem, a udział w „Szkole Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego” zapewnia wypełnienie warunków określonych w regulaminie rekrutacji konkursu p.t. „Zostań liderem w społeczeństwie obywatelskim”. W dwudniowej „szkole” zajęcia prowadzić będą: Robert Geisler, dr hab. prof. UO, ekspert ds. innowacji i transferu technologii, ekspert ds. przywództwa sieciowego, wykładowca akademicki oraz Marta Geisler, coach, trener biznesu, ekspert ds. rozwoju osobistego w zakresie przedsiębiorczości. Zajęcia odbywać się będą metodami warsztatowymi, z wykorzystaniem innowacyjnego narzędzia „The Coaching Maps” (aktywizujące narzędzie edukacyjne i rozwojowe służące do doskonalenia kompetencji, w tym kreowania postaw i sposobów myślenia z wykorzystaniem filozofii coachingu).

Uczestnicy „Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego” są wybierani przez organizatorów spośród: uczestników konkursu p.t. „Zostań liderem w społeczeństwie obywatelskim”, uczestników debat oxfordzkich realizowanych w Bielsku-Białej oraz laureatów projektu naukowego „Debiut naukowy – Zrównoważony rozwój” realizowanego od ośmiu lat w środowisku studentów wyższych uczelni.

Do udziału w szkole zostali już zakwalifikowani:

  • Daniel Zimoch z IV LO z Chorzowa za pracę pt.: „Czy miałeś kiedykolwiek do czynienia z organizacjami pozarządowymi?
  • Monika Opiatowska, studentka z Wodzisławia Śląskiego za pracę pt.: „Wolontariat w Ameryce Środkowej oraz dzieci które skradły moje serce”  
  • Wiktor Kwiatoń, student z Czernicy, leżącej w powiecie rybnickim za opracowanie pt.: Zostań liderem w społeczeństwie obywatelskim”.
  • Sara Czudek, uczennica I LO w Cieszynie za pracę pt.: „Bohater główny, czy drugo-planowy? NGO. Pogłębiona analiza III sektora w Cieszynie”,
  • Weronika Marszałek uczennica VII LO w Gliwicach za opracowanie pt.: „Uśmiech. Taniec. Pomoc”.
  • Emilia Kugiel z ZSTiO w Częstochowie, za artykuł pt.: „Rola organizacji pozarządowych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego”.
  • Paweł Kozera, student z Gliwic za prace pt.: „Zostań liderem w społeczeństwie obywatelskim”.
  • Bartek Rzycki i Dominik Frej z III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach za projekt: Młodzieżowy Delegat do Parlamentu Europejskiego.
  • Marcin  Sobeczko z Kuźni Raciborskiej i Dariusz Piotrowski z Raciborza , studenci PWSZ w Raciborzu za artykuł nadesłany na konkurs „Debiut naukowy 2017 – zrównoważony rozwój”, oraz Jędrzej Kałuża z Wodzisławia Śląskiego, za pracę pt.: „Zrównoważony rozwój – nowe formy odpowiedzialności. Ochrona procesów, struktur i grup społecznych  oraz dóbr kulturowych”.

Kolejnym punktem programu było I. Seminarium Czasopisma Naukowego „EUNOMIA”, które moderował redaktor naczelny czasopisma dr Henryk A. Kretek. Wystąpienie rozpoczął od podziękowań, skierowanych do wszystkich, którzy pomogli w wydaniu numeru 1/2018. Nowa „Eunomia” podejmuje problematykę zrównoważonego rozwoju w jego różnych przekrojach. Rada Naukowa i redakcja mają nadzieję prowadzić na łamach czasopisma systematyczny, a na obecnym etapie w formie półrocznika, interdyscyplinarny dialog naukowców dotyczący idei zrównoważonego rozwoju, możliwości jej implementacji oraz warunków, które muszą zostać spełnione, by paradygmat gospodarki liberalnej zastąpiony został innym paradygmatem: zrównoważonego rozwoju.

Bieżącemu numerowi czasopisma nadano podtytuł: ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY JAKO PRZEDMIOT BADAŃ W NAUKACH TECHNICZNYCH, HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH, którego redakcję naukową przeprowadził dr Henryk A. Kretek. W czasopiśmie przyporządkowano nadesłane artykuły odpowiednim obszarom problemowym i umieszczono je w odpowiednich, tematycznie zaproponowanych rozdziałach. W ten sposób czytelnik może łatwiej poruszać się w tak szerokiej i skomplikowanej problematyce podjętej w publikacji, która mieści się we wszystkich obszarach nauk: technicznych, humanistycznych i społecznych.

Następnie podziękowano pracującym pro publico bono recenzentom którzy przyjęli zaproszenie do współpracy w 2018 roku, za wkład w przygotowanie czasopisma:

 prof. zw. dr. hab. Janowi Rogowi,

prof. zw. dr hab. Wojciechowi Słomskiemu,

dr hab. inż. arch. Ewie Stachura, prof. PWSZ w Raciborzu;

dr. hab. Robertowi Geislerowi, prof. UO,

dr. hab. Leszkowi Karczewskiemu, prof. PWSZ w Raciborzu i Politechniki Opolskiej,

dr. hab. Piotrowi Olendrowi,

dr. inż. arch. Joanie Sokołowskiej-Moskwiak,

dr. inż. Michałowi Staniszewskiemu,

dr. Marii Kopsztejn,

dr. Henrykowi A. Kretkowi,

dr. Dariuszowi Michcie,

dr Joannie Wróblewskiej-Jachna.

Wersję elektroniczną czasopisma przygotowywana jest do zamieszczenia na stronie internetowej: http://eunomia.pwsz.raciborz.edu.pl/, gdzie można znaleźć również informacje o możliwości publikowania w kolejnych numerach.

Następnie zostały omówione nadesłane artykułu i zawartość czasopisma

 W rozdziale pt.: Biznes, finanse i strategie zarządzania w globalnej gospodarce mgr Wioleta Gaweł reprezentująca Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, omawia Dobre praktyki CSR w obszarze pracowniczym w wybranych bankach. W ten trend wpisuje się dr hab. Robert Geisler, prof. UO, idąc dalej w naukowych poszukiwaniach i opisuje CSR przyszłości. Pomiędzy dyskusją akademicką a codziennością.  Z kolei dr hab., prof.. PWSZ w Raciborzu i Politechniki Opolskiej Leszek Karczewski, PWSZ w Raciborzu, Politechnika Opolska -podejmuje te-mat z dziedziny zarządzania i opisuje Błędy menedżerów zagrażające ludzkiemu życiu i zdrowiu. Studia przypadków.

Rozdział pt.: Prawo i polityka instrumentami procesów zmian, rozpoczyna dr Mi-chał Boczek, Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Katedra prawa karnego analizując Problemy wykrywcze w sprawach o mobbing. Za nim, dr Dariusz Michta, PWSZ w Raciborzu analizuje Niekonstytucyjność art. 4241 § 1 k.p.c. – studium przypadku.  Z kolei dr Stefan Pastuszewski, z Zakładu Socjologii Bydgoskiej Szkoły Wyższej, opisuje szeroko Paradygmaty rewolucji a wydarzenia po 2015 roku w Polsce. Dr Barbara J. Pawlak, po-dejmuje się pogłębionej analizy i opisuje Rys historyczny idei sprawiedliwości naprawczej. Dr Agnieszka Rogozińska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Katedra Bezpieczeństwa Narodowego przybliża pojęcia Mediacji i arbitrażu w polskim systemie prawnym. Natomiast mgr Łukasz Rozen, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Politologii opisał Zrównoważony rozwój w perspektywie fundamentalnych idei nowożytnej polityki, z kolei Pani Katarzyna Stokłosa, reprezentująca Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji przeanalizowała relację: Dobrostan zwierząt gospodarskich a zasada zrównoważonego rozwoju

Rozdział pt.: Socjologia, bezpieczeństwo państwa oraz procesy transformacji cyberprzestrzeni rozpoczyna mgr Katarzyna Borowska - Uniwersytet Wrocławski, Wy-dział Nauk Społecznych, Kierunek Socjologia artykułem pt.: Charakterystyka Policji jako grupy dyspozycyjnej w systemie bezpieczeństwa Państwa. Z kolei dr Janusz Dworak, analizuje filozoficznie Bezpieczeństwo intelektualne. (Na marginesie rozważań o Bogu i historii). Jędrzej Kałuża reprezentujący PWSZ w Raciborzu, Instytut Studiów Społecznych przy-bliża czytelnikom Aktualne zagrożenia wojną hybrydową dla Polski ze strony Federacji Rosyjskiej. Inny aspekt relacji międzynarodowych opisują Joanna M. Kretek i dr Henryk A. Kretek z PWSZ w Raciborzu w artykule: Analiza stosunków polsko-brytyjskich na prze-łomie XX i XXI wieku. Relacje pomiędzy opisywanymi państwami poszerza mgr Kamil Kuśmider, reprezentujący Uniwersytet Łódzki, Katedrę Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych – analizując Uwarunkowania współczesnego exodusu Polaków do Wielkiej Brytanii Dalej mgr Mile-na Mikielewicz, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, Socjologii Komunikacji Społecznej opisuje Przemoc psychiczną w rodzinie - globalne wyzwanie zrównoważonego rozwoju. Natomiast dr Dariusz Rajchel,  Politechnika Opolska, Wydział Ekonomii i Zarządzania analizuje Sytuację demograficzna miasta  Opola przez i po zmianie granic administracyjnych. W dalszej części mgr Tomasz Szachniewicz, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych rozpatruje Migracje międzynarodowe a wewnętrzne bezpieczeństwo państwa, a rozdział kończy lic. Patrycja Wąglorz, Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii artykułem pt.: Zrównoważony dialog narzędziem zmiany społeczeństwa

Rozdział - Edukacja, sport i turystyka wyzwaniami wobec zrównoważonego rozwoju zawiera artykuł dr Marii Kopsztejn, Wyższa Szkoła ,,Humanitas” – Sosnowiec, która rozważa - Czy możliwy jest zrównoważony rozwój bez świata wartości?

Rozdział - Aspekty środowiskowe i przestrzenne rozwoju zrównoważonego rozpoczyna artykuł w języku angielskim autorstwa mgr Mileny Stettner, Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury pt.: Housing environment of municipal housing resources in one of the smallest towns in Lower Silesia; - Środowisko mieszkaniowe komunalnych zaso-bów mieszkaniowych w jednym z najmniejszych miast Dolnego Śląska. Z kolei dr hab. Wiesław Sztumski, em. prof. nzw. Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Częstochowskiej analizuje - Nieodpowiedzialny rozwój wielkich miast, a następnie mgr Jacek Wilk-Jakubowski, Politechnika Świętokrzyska opisuje: Wy-brane zagadnienia dotyczące propagacji fal elektromagnetycznych

Rozdział – Сталий розвиток – проблема інтердисциплінарна [artykuły w j. ukraińskim].

Tę część rozpoczyna Vadim Efremow – Житомирський державний університет ім. Івана Франка – Zhytomyr State University. І. Frank, Student podyplomowy w Insty-tucie Filologii i Dziennikarstwa artykułem pt.: Топоси життєвих стимулів у пам’ятці «Ізборник Святослава 1076 року» як витоки цілей сталого розвитку;  Toposy - istotne bodźce w tekście "Izbornik Svyatoslav 1076" jako źródło celów zrównoważonego rozwoju. Z kolei Mgr Iryna Shvets, Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk Społecznych analizuje  Глобальне громадянство та освіта в цілях глобального громадянства як завдання сталого розвитку Globalne obywatelstwo i edukacja globalna jako cele zrównoważonego rozwoju. Nastepnie Irina Trusch – Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка / Olexander Dovzhenko Hlukhiv National Peda-gogical University, м.Глухів, Україна opisała badania i obserwacje w artykule pt.: Розвиток художньої творчості дітей 6-го року життя на засадах вільного вибору образотворчих завдань.

W części pt.: Komunikaty [rapid communication], zamieszczono i zamieszczane będą informacje o aktywności naukowej pracowników naukowych i studentów. Tę część rozpoczyna sprawozdanie studenta Jędrzeja Kałuży z konferencji na Uniwersytecie Śląskim.  Z kolei rozdział pt.: Notki techniczne [case study / technical note] będzie redagowany głównie w wersji elektronicznej czasopisma, gdzie m.in zamieszczone zostaną wymogi redakcyjne, recenzje itp.

Redaktor naczelny EUNOMII przedstawił założenia, które będą towarzyszyć redakcji przy przygotowaniu i redagowaniu kolejnych numerów, określając zasady przejrzystości i najlepsze praktyki w zakresie publikacji naukowych –  wektorami rozwoju czasopisma naukowego EUNOMIA

Przygotowując aktualny numer czasopisma naukowego EUNOMIA, kierowano się kryteriami określanymi przez wiele organizacji międzynarodowych,  w tym Komitet ds. Etyki Publikacji (Committee on Publication Ethics – COPE) , Katalog Czasopism o Otwartym Dostępie (Directory of Open Access Journals – DOAJ) , Stowarzyszenie Wydawców Open Access (Open Access Scholarly Publishers Association - OASPA) . Przyjęcie obowiązujących w świecie nauki standardów, ma na celu przygotowanie czasopisma do znalezienia swego miejsca na szeroko pojmowanym rynku nauki, a zatem sprawienie aby artykuły publikowane na łamach EUNOMII były indeksowane w oparciu o określone kryteria .

Aby spełnić warunki indeksowania czasopisma, a przede wszystkim nadesłanych prac wraz z przypisami i bibliografią, należy spełniać wymogi stawiane przed wydawcami czasopism naukowych, co determinuje między innymi konieczność  stosowania zasad przejrzystości.

Następnie wystąpili moderatorzy poszczególnych sesji VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej: „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – SUSTAINABLE DEVELOPMENT – Debiut naukowy 2017” omawiając poszczególne panele dyskusyjne.

Moderatorka: dr inż. Sabina Musioł, omówiła Panel  I - Biznes, finanse i strategie globalnej gospodarki

W którym wystąpili:

Lic. Magdalena Duraj – Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie – Zrównoważony rozwój w zarządzaniu miejskim biznesem;

Aneta Pudlo – Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz Wydział Elektryczny – Pozyskiwanie czystej energii w aspekcie zrównoważonego rozwoju;

Lic. Małgorzata Rudowska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Crowdfunding jako szansa na zrównoważony rozwój;

mgr Łukasz Sęczkowski – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – Przemysł 4.0 drogą do zrównoważonej produkcji w Polsce;

a w panelu II – Prawo i polityka instrumentami procesów zmian, przedstawili swoje opracowania:

Marcin Sobeczko, Dariusz Piotrowski – PWSZ w Raciborzu – Inicjatywa Trójmorza jako miejsce, rola i przyszłość państw Europy Środkowo-Wschodniej w polityce międzynarodowej;

Mgr Krzysztof Sobkowicz – Uniwersytet Opolski – Kształtowanie się ustroju II Rzeczpospolitej w aspekcie zrównoważonego rozwoju;

Mgr Hubert Staśkiewicz – Uniwersytet Zielonogórski – Zalety i wady Unii Europejskiej – wyzwania i przyszłość integracji;

Katarzyna Stokłosa – Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji – Przedstawiciel orga-nizacji społecznej jako rzecznik ochrony środowiska w postępowaniu karnym na przykładzie wy-branych przestępstw godzących w środowisko;

Mgr Karolina Tarasiuk – Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej – Racjonalna polityka antybiotykowa jako element zrównoważonego rozwoju.

Sesję II,  moderowała dr Joanna Wróblewska-Jachna. Omawiając panel  III - Socjologia, bezpieczeństwo państwa oraz procesy transformacji cyberprzestrzeni, omówiła wystąpienia:

Lic. Wioleta Adamska – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Prawa Administracji i Ekonomii – Ekonomia społeczna jako narzędzie stymulowania i wdrażania polityki zrównoważonego rozwoju w Polsce;

 Adam Jopek - ŚOSG w Raciborzu - Racjonalna transgraniczna  współpraca służb policyjno–celnych na przykładzie Wspólnej Placówki w m. Chotěbuz;

Jędrzej Kałuża – PWSZ w Raciborzu – Zrównoważony rozwój – nowe formy odpowiedzialności. Ochrona procesów, struktur i grup społecznych  oraz dóbr kulturowych;

Martyna Lichaczewska – Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej – Zrównoważona konsumpcja w odniesieniu do problemu marnotrawstwa żywności w postawach międzygeneracyjnych na przykładzie konsumentów z Białej Podlaskiej;

Mgr Ewelina Tomczyk – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Nauk Politycznych i Stosun-ków Międzynarodowych – Proekologiczne postawy społeczne jako jeden z dzisiejszych sposobów rozumienia zrównoważonego rozwoju. Współczesne trendy żywieniowe: wegetarianizm i weganizm;

Lic. Patrycja Wąglorz – Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii – Zrównoważony dialog narzędziem zmiany społeczeństwa;

Mgr Ireneusz Wojaczek – Uniwersytet Rzeszowski – Migracja zarobkowa Polaków do Wielkiej Brytanii – motywacje i obawy w aspekcie Brexitu;

A omawiając panel  IV -  Zrównoważony rozwój wyzwaniem wobec edukacji, sportu i turystyki, skomentowała artykuły następujących autorów i autorek:

Anita Kurek – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Politechnika Wrocławska; mgr Natalia M. Kurek – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Instytucja partnerstwa publiczno-prywatnego w infrastrukturze sportowo-rekreacyjnej - studium przypadku;

Mgr Dominika Marciniak; mgr Michał Winnicki – Politechnika Opolska, Universidad Politecnica de Cartagena – Świadomość ekologiczna studentów jako czynnik zrównoważonego rozwoju;

Mgr Krystian Ulbin – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – Dolny Śląsk - region dwóch prędkości.

Sesję III,  moderatorowałą dr inż. arch.  Joanna Sokołowska-Moskwiak. Omawiając panel  V - Ekologia, ochrona środowiska oraz aspekt architektoniczny w kontekście zrównoważonego rozwoju, opowiedziała o kilku wystąpieniach z niżej przedstawionych: 

Jolanta Dziem – Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej – Ochrona zasobów naturalnych w idei zrównoważonego rozwoju na przykładzie Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”;

Inż. Piotr Kaczmarczyk – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – Kame-ry promieniowania rentgenowskiego szansą dla zrównoważonego rozwoju technik obrazowania;

Inż.. Sylwia Mrówka, inż.. Grażyna Myśliwiec – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – Wpływ dodatku wodoru do gazu ziemnego wysokometanowego na działanie urządzeń użytkowników końcowych sieci gazowej;

Mgr inż. Dagmara Perżyło – Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa i Geologii – Współczesne pro-blemy ochrony środowiska na terenach górniczych;

Paulina Pędziwiatr – Politechnika Łódzka –  Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowisk – Alternatywne źródło chitozanu – fuzja inżynierii chemicznej i pszczelarstwa w myśl zasad zrów-noważonego rozwoju;

Roman Terennyk – National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institu-te", Electronic Engineering, Leonid Derevianchenko – Wyższa Szkoła Logistyki, 1 rok studiów magisterskich, kierunek Logistyka transportowa, Roman Kalyniak – Centralnoukraiński Narodowy Techniczny Uniwersytet, Mechanical Engineering Department  – Zrównoważona energia: wyko-rzystanie paneli BiPV – jako środka do obniżenia niskiej emisji w miastach;

Maciej Żołądek – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw – Odna-wialne źródła energii w kontekście zrównoważonego rozwoju - turbiny wiatrowe zintegrowane z budownictwem miejskim;

Panel VIa - Multidimensional nature of sustainable development, był prezentowany przez:

Mgr Oleh Dzhodzhyk, lic. Anastasiia Hetmanenko – National University of Kyiv-Mohyla Academy – Polysulfone membranes with antifouling properties for sustainable water treatment;

Lic. Nolwazi Mhodi – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubinie – Realising Sustainable Cities;

Lic. Maryna Perchyk – V. Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University – Savantism as a new dimension of giftedness in the light of sustainable development;

Mgr Agata Stępniewska – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny – Zrównowazony rozwój nauczycieli i uczniów na podstawie własnych doświadczeń i najnowszych publikacji. Balanced Development of Teachers and Students Based on My Experiences and Recent Publications;

Valeriia Zhdanova – Національний юридичний університет м.Я.Мудрого / Yaroslav Mudryi Na-tional Law University – Fulfillment of Ukraine its obligations under the European Convention on Human Rights as a tool of achieving the 16th Sustainable Development Goal.

A panel VIb – Сталий розвиток – проблема інтердисциплінарна, zawierał artykuły:

Lic. Oleksandra  Dudchenko – Wyższa Szkoła Bankowa, Zarzadzanie, Mgr Kseniia Pyryn – Wyższa Szkoła Menedżerska – Sterotypy narodowe jako główna przyczyna konfliktów międzynarodowych a etnopolitycznych w czasach terazniejszych: zasłoną zrównoważonego rozwoju światu;

Wadim Efremow – Житомирський державний університет ім. Івана Франка – Топоси життєвих стимулів  у «Повчанні» Володимирa Мономаха як витоки цілей сталого розвитку;

Natalia Kolchenko – Olexander Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University / Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка – Дослідження фітотоксичних властивостей води річки Есмань в межах міста глухів (Сумської Обл., Україна) як необхідна умова сталого розвитку урбоекосистеми;

Mariana Marunchak – Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка / Olexander Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University, м.Глухів, Україна –Дослідження лісових фітоценозів українських карпат в межах природоохоронних територій як необхідна умова забезпечення екологчної сталості країни;

Iryna Ostapenko – Kirovograd Medical College, Lic. Anastasiia Hetmanenko – National University of „Kyiv-Mohyla Academy – Застосування модифікованого мембранного біореактора для очищення стічних вод у невеликих громадах у світлі сталого розвитку;

Yuliia Shapoval – Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка / Olexander Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University, м.Глухів, Україна – Формування у майбутніх вихователів навичок здорового способу життя як фактор сталого розвитку;

Irina Trusch – Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка / Olexander Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University, м.Глухів, Україна – Розвиток художньої творчості дітей 6-го року життя на засадах вільного вибору образотворчих завдань;

Tyt Andreiev – Національний юридичний університет ім. Я. Мудрого/ Yaroslav Mudryi National Law University – Сучасна демократія на теренах Східної Європи: проблеми основного закону та політики на прикладі змін до конституцій України, Білорусі та Литви.

Lic. Artem Zalizkii Wyższa Szkoła Bankowa,– Niebezpieczny Wschód: konflikt na wschodzie Ukrainy – zagrożeniem zrównoważonego rozwoju państwa.

            Wszystkie omówione projekty będą kontynuowane w latach następnych z wypróbowanymi partnerami d których należą: BIURA prof. dr. hab. inż. Jerzego Buzka - POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,  PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w Raciborzu, Wydział Organizacji i Zarządzania POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.    

Fotosy: Wiktoria Holewik, portal: raciborz.com.pl

GALERIA